Minicamping/Stal Buitenleven. www.stalbuitenleven.nl    

email: camping@stalbuitenleven.nl     
tel nr John (camping) 0651559568
tel nr Danielle (paarden) 0627077182           

Algemene voorwaarden.


Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot gebruik van toeristische plaatsen.

Artikel 1: Definities.

 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. vakantieverblijf: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, toercaravan e.d.;

 b. ondernemer: het bedrijf, de instelling of vereniging die de plaats ter beschikking stelt

 c. plaats: elke bij de overeenkomst nader aan te geven plaatsingsmogelijkheid voor

 een vakantieverblijf;
d. toeristische plaats: hierbij is het vakantieverblijf ten hoogste 3 maanden geplaatst

 op de plaats;
e. recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake de plaats aangaat;

 f. gedragsregels: regels omtrent het gebruik van -en het verblijf op het recreatiebedrijf,    

 de  plaats en in het vakantieverblijf;
    

Artikel 2: Inhoud overeenkomst.
1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning   aan de recreant ter beschikking de overeengekomen plaats voor de overeengekomen periode, met  het recht daarop een vakantieverblijf van het overeengekomen type voor de opgegeven personen te plaatsen of voor de overeengekomen periode een ingerichte huurtent of caravan te gebruiken.
2. De recreant mag bij vervanging alleen een vakantieverblijf van dezelfde aard of soort en nagenoeg dezelfde afmetingen en hetzelfde uiterlijk plaatsen als werd overeengekomen.

3. De overeenkomst wordt gesloten op basis van de door de ondernemer aan de recreant

verstrekte  informatie, reglement, folder(s) en/of ander informatie materiaal.

Artikel 3: Deugdelijkheid en veiligheid.

1. De recreant zorgt er voor, dat de elektriciteit, gas- en waterinstallatie in/bij het door hem geplaatste vakantieverblijf aan de voorwaarden van het betreffende nuts-bedrijf voldoen. De ondernemer heeft het recht om in/bij het vakantieverblijf van de recreant de deugdelijkheid en veiligheid van de aanwezige elektriciteit, gas- en water-installatie te controleren of te laten controleren.
2.De ondernemer is aansprakelijk voor storingen tenzij hij een beroep kan doen op overmacht of deze het gevolg zijn van storingen in de installatie waarvoor de recreant verantwoordelijk is.
3. Het is de recreant niet toegestaan op enigerlei wijze op de plaats een LPG-installatie te hebben anders dan een door de Rijksdienst voor het Wegverkeer goedgekeurde installatie in een motorvoertuig.  

Artikel 4: Onderhoud en aanleg.
1. De ondernemer draagt er zorg voor dat het recreatieterrein in behoorlijke staat van onderhoud verkeert.
2. Het is aan de recreant c.q. gebruiker niet toegestaan – behoudens gebruikelijk onderhoud – op het terrein te graven, bomen te kappen of struiken te snoeien, tuintjes aan te leggen, bloembollen te poten, antennes te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, veranda’s te bouwen, tegelplateaus of andere voorzieningen van welke aard dan ook aan of om het vakantieverblijf aan te brengen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer. 

 Artikel 5: Prijs.
De overeengekomen prijs is incl. de kosten van gebruik van gas / elektriciteit / water en andere bijbehorende kosten met uitzondering van de toeristenbelasting, tenzij van te voren anders is bekend gemaakt. 

 Artikel 6: Prijswijziging.
Indien na vaststelling van de prijs door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van belastingen, heffingen of andere lasten die mede de recreant betreffen, kunnen deze aan de recreant worden doorberekend. 

  Artikel 7: Betaling.
1.De recreant dient de betalingen in Nederlandse valuta te verrichten, tenzij anders isovereengekomen,  met inachtneming van de afgesproken termijnen. 

  Bij een kampeerplaats vragen wij een aanbetaling van 50%; bij een huuraccommodatie dient het hele bedrag uiterlijk 2 weken voor aankomst te zijn voldaan. 
2.Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke herinnering zijn betalingsverplichting niet is  nagekomen, heeft de ondernemer het recht de boeking te annuleren en de gereserveerde plek of huuraccommodatie weer vrij te geven.

   Artikel 8.1: Annulering geboekte kampeerplek. 
  1.Indien de recreant de overeenkomst voor de ingangsdatum annuleert is hij een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd. Dit geldt niet als de reden voor annulering gelegen is in een prijsverhoging gedaan binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, met uitzondering van de prijswijzigingen genoemd in artikel 6.

  -Aangepast per 21-03-2022: Bij annulering vanuit de overheid (alleen bij verplichte sluiting van de camping ivm Corona)kunt u

   kosteloos omboeken naar een andere  periode. Als de  nieuwe boekingsdatum verandert van laag- naar hoogseizoen wordt het verschil in

   bedrag  herberekend.


  -Bij andere redenen van annulering van een kampeerplek tot 7 dagen voor vertrek bedragen de annuleringskosten 10% van de reissom.

   -Vanaf 7 dagen tot aan de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 50% van de reisssom.

  – Bij annulering op de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 100% van de reissom. U kunt via ons geen annuleringsverzekering afsluiten, we raden u aan dit via uw eigen verzekeraar te regelen.

Artikel 8.2: Annulering geboekte huuraccommodatie.

   1.Indien de recreant de overeenkomst voor de ingangsdatum annuleert is hij een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd. Dit geldt niet als de reden voor annulering gelegen is in een prijsverhoging gedaan binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, met uitzondering van de prijswijzigingen genoemd in artikel 6.

Aangepast per 21-03-2022: Bij annulering vanuit de overheid (alleen bij verplichte sluiting van de camping ivm Corona)kunt u kosteloos omboeken naar een andere  periode. Als de  nieuwe boekingsdatum verandert van laag- naar hoogseizoen wordt het verschil in bedrag herrekend

  -Bij andere redenen van annulering van een huuraccommodatie tot 4 weken voor vertrek bedragen de annuleringskosten 10% van de reissom.

  -Bij annulering van een huuraccommodatie tussen 4 weken en 7 dagen voor vertrek bedragen de annuleringskosten 50 % van de reissom.

    -Vanaf 7 dagen tot aan de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 90% van de reissom.

  – Bij annulering op de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 100% van de reissom. U kunt via ons geen annuleringsverzekering  afsluiten, we raden  u aan dit via uw eigen verzekeraar te regelen.

  Artikel 9: Gedragsregels.
  1. Recreant, zijn gezinsleden, logés, bezoekers en eventuele gebruikers zijn gehouden de door de ondernemer en door de overheid gestelde gedragsregels, daaronder begrepen de regels betreffende eventueel vereiste kampeer- en verblijfsdocumenten en

   aanmeldingsverplichtingen, na te leven.
  2. De ondernemer stelt de recreant in staat kennis te nemen van de huisregels.
  3. Indien de door de ondernemer gestelde gedragsregels en / of de overeenkomst in strijd  met deze voorwaarden en ten nadele van de recreant zijn, gelden deze voorwaarden.

   Artikel 10 : Aansprakelijkheid.
  1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of  schade op zijn  terrein, tenzij die het gevolg zijn van een tekortkoming die aan hem of diens personeel is  toe te rekenen. Verblijf op ons bedrijf is op eigen risico.  Als u, en of uw dieren bij ons verblijft/verblijven,  gaat u akkoord met de voorwaarden, gesteld in dit reglement.


  2. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of zijn gezinsleden, zijn loges, of door hem toegelaten bezoekers voor zover het gaat om schade die aan de contractant  of hen kan worden toegerekend. Schade aangebracht aan huuraccommodaties,   het sanitair of anders op het terrein zijn voor rekening van de  huurder/kampeerders.

   Artikel 11: Duur en afloop van de overeenkomst.
  De overeenkomst loopt automatisch af na het verstrijken van de overeengekomen periode. 

   Artikel 12: Tussentijdse beëindiging door de recreant.
  Indien de recreant voortijdig vertrekt, is hij toch de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode (excl. de kosten voor gebruik elektriciteit/water verschuldigd. 

   Artikel 13: Tussentijdse opzegging door de ondernemer en ontruiming bij wanprestatie.

  1.Indien de recreant, zijn gezinsleden, logés of bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, de voorwaarden, de gedragsregels of de overheidsvoorschriften ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft respectievelijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden  gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft  de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.   Daarna dient de recreant het vakantieverblijf te ontruimen, weg te halen en het bedrijfsterrein ten spoedigste te verlaten.  De waarschuwing kan in zeer dringende gevallen achterwege worden gelaten.
  2.Indien de recreant nalaat zijn plaats te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd op kosten van de  recreant dit te doen.
  3.Indien de recreant van oordeel is dat de ondernemer ten onrechte de overeenkomst heeft opgezegd, dan dient hij de ondernemer hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en het  geschil uiterlijk binnen 30 dagen nade verwijdering voor te leggen aan de burgerlijk  bevoegd rechter. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

Artikel 14: Gebruik door derden.
Het is noch de ondernemer noch de recreant toegestaan het vakantieverblijf of de plaats onder welke benaming dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeenge-komen. De voorwaarden waaronder de toegestane ingebruikgeving plaatsvindt, worden te voren bij afzonderlijke overeenkomst geregeld.

 Artikel 15: Incassokosten.
Ten laste van de recreant respectievelijk de ondernemer komen de door de ondernemer respectievelijk de recreant in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan,kan na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het resterende deel in rekening worden gebracht.

Artikel 16: Geschillenregeling. 
1. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.