ALGEMENE VOORWAARDEN 

1. Definities

1.1       Met huurder wordt bedoeld: de persoon of de organisatie die de ruimte huurt van en de huurovereenkomst sluit met verhuurder: hierna aangeduid als huurder

1.2       Met verhuurder wordt bedoeld:  Stal- Camping en Zaal Buitenleven, Stieltjeskanaal 78, 7756 PG, Stieltjeskanaal, hierna aangeduid als verhuurder.

1.3       Onder huurovereenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen zaalverhuurder en zaalhuurder van een ruimte, apparatuur, materialen, diensten en/of faciliteiten.

1.4       Onder zaal wordt verstaan de ruimte die verhuurder als zodanig aan huurder verhuurt

1.5       Onder vaste huurder wordt verstaan een huurder die, wekelijks, of met een andere regelmaat, op een vast tijdstip en gedurende minimaal een half jaar achtereen of een groot gedeelte daarvan, de zaal huurt.

1.6       Onder incidentele huurder wordt verstaan een huurder die in een jaar één of meer, dus niet persé met gelijke tussenpoos, dagdelen huurt.

1.7       Onder borg wordt verstaan een bedrag dat dient ter garantie van het nakomen van de verplichtingen van de zaalhuurder, en ter compensatie van schade en dergelijke.

1.8       Onder aanbetaling wordt verstaan een percentage van het totaalbedrag incl. btw, dat binnen 14 dagen na het aangaan van de zaalhuurovereenkomst, betaald dient te zijn.

1.9       Onder annulering wordt verstaan het tussentijds opzeggen / annuleren van de zaalhuurovereenkomst of de reservering door de zaalhuurder.

1.10     Onder opzegging of beëindiging wordt verstaan het, binnen 7 dagen “na ondertekening  van de offerte”, schriftelijk opzeggen van de reservering.

1.11     Onder gebruikers wordt verstaan alle deelnemers aan een activiteit van huurder. Qua huisregels vallen ook de huurders onder gebruikers.

1.12     Deze voorwaarden maken deel uit van elke huurovereenkomst voor Zaal Buitenleven

1.13     Onder doel zaalhuur of activiteit wordt verstaan: datgene wat de zaalhuurder gaat doen in de zaal. Indien het doel tijdens de huurperiode of in de tijd tussen het afsluiten van het contract en de daadwerkelijke boeking veranderd, dient dit binnen 24 uur te worden gemeld aan verhuurder. Als het daadwerkelijk gebruik afwijkt van de opgegeven activiteit / doel kan het betreffende huur contract per direct worden ontbonden door verhuurder.

1.14     Indien het doel of activiteit overlast voor andere gebruikers van het terrein of de omgeving kan opleveren, dient dit voor de boeking aan verhuurder te worden gemeld zodat verhuurder kan bepalen of over gegaan wordt tot verhuur en zo ja onder welke voorwaarden.

2. Reservering en boekingen

2.1.      Alle door de verhuurder verstrekte aanbiedingen zijn vrijblijvende, dus onder nadrukkelijk voorbehoud dat er pas sprake is van een verplichting van de kant van de verhuurder, als de door de huurder getekende huurovereenkomst in bezit is van verhuurder en dat, indien van toepassing, de borg en/of aanbetaling is voldaan.

2.2       Indien verhuurder de door de potentiële huurder getekende reservering of huurovereenkomst nog niet heeft ontvangen en verhuurder de zaal (zalen, ruimtes) aan een derde kan verhuren, dan zal verhuurder de potentiële huurder daar direct van in kennis stellen en dient de potentiële huurder per direct aan te geven of hij al dan niet van de aanbieding van verhuurder gebruik wil maken.

2.3.      Verhuurder is gerechtigd de reservering te annuleren wanneer blijkt dat de huurder verkeerde informatie heeft verstrekt ten behoeve van de huur van de zaal of het feest.

2.4.      Huurder verklaart door ondertekening van de reservering of de huurovereenkomst op de hoogte te zijn van, en in te stemmen met, deze algemene huurvoorwaarden.

2.6.      Huurder dient zich te houden aan de vastgestelde aanvangstijd en eindtijd. In het geval dat huurder zich niet houdt aan de vastgestelde aanvangstijd en/of eindtijd, houdt de verhuurder het recht om      € 35,- per uur extra rekenen.

2.7.      Activiteiten door huurder die nodig zijn voor opbouw, inrichting en/of aankleding of testen van apparatuur kunnen in overleg eerder plaatsvinden dan vanaf de aanvangstijd van het gereserveerde dagdeel in achtneming van de beschikbaarheid. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn. Dit wordt vooraf overeengekomen.

2.8.      Eerder gebruik of uitlopen na een dagdeel kan alleen wanneer dit vooraf is aangevraagd en schriftelijk bevestigd door de verhuurder.

2.9.      Voor de buiten het dagdeel vallende periode zal een meerprijs worden doorberekend.

3. Gebruik van de gehuurde ruimte(n)

3.1.      Het is huurder niet toegestaan de zaal voor een andere dan in de offerte of bevestiging aangegeven activiteit te gebruiken, aan derden te verhuren of in gebruik te geven.

3.2.      Huurder dient eventuele aanwijzingen van directie en/of medewerkers van de verhuurder, ten aanzien van het gebruik van de gehuurde ruimte op te volgen.

3.3.      Huurder dient zich te houden aan het door verhuurder vastgestelde maximaal toegestane aantal gasten.  

3.4.      Huurder dient ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan het gebouw en aan de in en om het gebouw aanwezige zaken.

3.5.      In de gehuurde ruimte mag door huurder niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder.

3.6.      Huurder dient de ruimte achter te laten in dezelfde staat als waarin deze werd aangetroffen.

3.7.      Indien de ruimte niet naar behoren wordt aangetroffen, dient dit vooraf en voor aanvang bij de betreffende medewerker van de verhuurder te worden gemeld.

3.8.      Huurder is verplicht optredende schade aan het pand te melden en te vergoeden.

3.9.      De verhuurder heeft het recht door haar geconstateerde schade aan en in gehuurde ruimte evenals de aanwezige inventaris te laten herstellen op kosten van de huurder, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de desbetreffende ruimte door huurder dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.

3.10.     Huurder ziet erop toe dat dat tijdens de huurperiode in het gehuurde geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen, gevaarlijke en/of brandbare goederen, stank verspreidende stoffen, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend door verhuurder. Ook geldt voor huurder en zijn gasten een rookverbod binnen bij Zaal Buitenleven.

3.11      Extra kosten door overmatige vervuiling, opruim- en herstelkosten zullen in alle gevallen volledig en zonder voorbehoud in rekening gebracht worden. Wanneer de kosten boven de reeds betaalde € 75,- uit komen, houdt verhuurder het recht om deze te verhalen op de huurder

3.12      De gehele accommodatie is rookvrij.

3.13      Voor tijdens en na een activiteit, bijeenkomst of evenement dienen maatregelen te worden genomen die verhuurder noodzakelijk acht met betrekking tot geluidsoverlast.

3.14      Ramen en deuren dienen te allen tijden gesloten te blijven op het moment dat er muziek ten gehore wordt gebracht en/of gezongen in de ruimte.

3.15      Het is huurder niet toegestaan de camping te betreden met gasten of (geluid)overlast te bezorgen. Wanneer huurder verblijft op de camping, is de huurder na 23.00 uur verplicht in stilte naar zijn of haar kampeermiddel te lopen. Ook is het voor de verhuurder of zijn/haar gasten niet toegestaan om het terrein van de paarden te betreden.  

3.16.     Huurder dient er zorg voor te dragen dat geen overlast veroorzaakt wordt bij het in gebruik nemen en verlaten van de ruimte

3.17      Huurder dient erop toe te zien dat het pand rustig wordt betreden en verlaten, zonder overlast voor omwonenden of campinggasten.

4. Catering.

4.1.      Huurder dienst zelf Catering te regelen, de huur van de zaal is een kale huur.

4.2.      Het is de huurder of diens gasten niet toegestaan om de keuken te betreden, eventuele voorzieningen dienen voor tijd door gegeven te worden en worden door de verhuurder klaar gezet voor gebruik.

5. Betaling

5.1.      Het totaalbedrag van de huurovereenkomst wordt binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn volledig betaald met vermelding van het factuurnummer.

5.3.      Indien een huurder de factuur niet tijdig betaald, houdt de verhuurder het recht om de zaal aan andere geïnteresseerden te verhuren. Hierbij zullen alle afspraken tussen verhuurder en huurder komen te vervallen, op het aanbetaalde bedrag volgt geen restitutie.

6. Borg

6.1.      De borg is een vast bedrag van € 175 euro. Dit bedrag is als volgt opgebouwd; € 100,- borg en € 75,- schoonmaakkosten.

6.2.      De borg is een vast bedrag die voor iedereen vastgelegd wordt, echter kan deze tussentijds verhoogd of verlaagd worden. Dit zal in overleg met de huurder vastgelegd worden.

6.3.      De borg wordt terugbetaald binnen 7 werkdagen na beëindiging van de huurovereenkomst, na eventuele verrekeningen, na het voldoen aan alle verplichtingen en als eventueel in bruikleen gegeven sleutels zijn ingeleverd.

7. Opzegging en/of annulering van de huurovereenkomst door huurder

7.1.      In geval van een huurovereenkomst (halfjaar-/jaarcontract), is opzeggen (dus niet verlengen) mogelijk: bij een halfjaar minimaal 2 maanden voor het einde van de in de huurovereenkomst aangegeven huurtermijn en bij en jaarcontract minimaal 3 maanden voor het einde van de in de huurovereenkomst aangegeven huurtermijn. Bij tussentijdse annulering volgt geen restitutie.

7.2.      Indien na het aangaan van de overeenkomst van de reservering moet worden afgezien, geldt de volgende annuleringsregeling; De Huurder kan de datum van de bijeenkomst, genoemd in de overeenkomst, eenmalig kosteloos wijzigen (binnen een halfjaar van de eigenlijke datum). Bij annulering van de gewijzigde huurovereenkomst wordt 100% van de zaalhuur in rekening gebracht. Bij annulering tot 4 weken vóór aanvang van elk van de genoemde data betaalt u 25% van de overeengekomen huurprijs met een minimum van € 50,00 aan administratiekosten en gederfde inkomsten. Bij annulering tot 7 dagen vóór aanvang van elk van de genoemde data betaalt u 50% van de overeengekomen huurprijs met een minimum van € 50,00 aan administratiekosten en gederfde inkomsten. Bij annulering 7 dagen of minder vóór aanvang van elk van de genoemde data betaalt u 100% van de overeengekomen huurprijs met een minimum van € 50,00 aan administratiekosten en gederfde inkomsten.

7.3.      Annulering kan geschieden via email; activiteiten@stalbuitenleven.nl. De annulering is pas definitief indien wij deze aan u per mail hebben bevestigd.

7.4.      Horeca reserveringen vallen onder de verantwoording van de huurder, u dient zelf annuleringen te vermelden bij uw cateraar of ander horeca. Bij verzuim hiervan zullen alsnog de kosten bij u (de huurder) in rekening gebracht worden.

8. Ontbinding van de huurovereenkomst door de verhuurder

8.1.      Het per direct ontbinden van de overeenkomst van de zijde van zaalverhuurder is mogelijk indien er sprake is van:

8.1.1.    het niet nakomen van de verplichtingen door huurder zoals vastgelegd in de reservering of huurovereenkomst;

8.1.2. wangebruik door huurder (of gebruikers) van het gehuurde;

8.1.3. overlast door huurder (of gebruikers) aan andere huurders of aan verhuurder

8.1.4. gebleken ondeskundigheid bij de beroepsuitoefening van de door huurder aangeboden activiteit(en);

8.1.5. het verstrekken van onjuiste informatie of het onthouden van juiste informatie door huurder aan verhuurder;

8.1.6. ernstige verdenking van mogelijke verstoring van de openbare orde, of het veroorzaken van overlast door huurder of gebruikers;

8.1.7. het in gevaar brengen van de goede naam van de accommodatie of één van de in het pand gevestigde organisaties en bedrijven;

8.1.8. in geval de relatie tussen huurder en verhuurder ernstig verstoord is;

8.1.9.na een of meerdere klachten over huurder of activiteiten van de huurder. Verhuurder zal al dan niet gehouden zijn tot enige vorm van schadevergoeding.

9. Verlenging Er zijn meerdere soorten boekingen:

9.1.      Overeenkomst gebruik zaal ‘los’. Dit kent geen verlenging. Elke overeenkomst worden opnieuw in overleg de data gepland.

9.2.       Overeenkomst gebruik zaal ‘vast’. Dit is mogelijk voor een half jaar, een jaar of langer dan een jaar. Deze overeenkomst wordt automatisch verlengd. Opzegging door huurder dient schriftelijk te geschieden, en minimaal 2 (bij half jaar) of 3 (bij een jaar) of 6 maanden (bij langer dan een jaar) voor einde van de huurovereenkomst.

10. Aansprakelijkheid

10.1.     Verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld; noch door huurder, noch door gebruikers, cliënten en bezoekers. Dit geldt zowel voor mogelijke materiële en immateriële schade en/of bedrijfsschade ten gevolge van verblijf binnen de accommodatie als voor mogelijke schade ten gevolge van de door huurders aangeboden activiteiten.

10.2.     Huurder is aansprakelijk voor schade geleden aan het gebouw, waaronder ook de vloeren, muren, gebruiksmaterialen of aan voorzieningen, tijdens de gehuurde dagdelen.

11. Extra kosten

11.1.     Indien er door verhuurder klachten zijn qua staat waarin een zaal door de huurder achtergelaten wordt, heeft verhuurder het recht kosten in rekening te brengen, hetzij eenmalig of voor supervisie na elk gehuurd dagdeel.

11.2.     Kosten gemaakt door nalatigheid, oneigenlijk gebruik, beschadiging van vloeren, muren, gebruiksmaterialen of aan voorzieningen, zijn voor rekening van huurder.  

15. Toepasselijk recht bij geschillen

15.1.     In geval van geschillen tussen verhuurder en huurder is het Nederlands recht van toepassing.

15.2.     Mogelijke geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van verhuurder.